Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Burányi Renáta nyílt és következetes vezetői szerepre készül

A csorna Széchenyi iskola új igazgatója munkája során eddig is elengedhetetlennek tartotta a folyamatos továbbképzést. Vezetőként ugyanúgy fontos számára az állandó megújulás, az önképzés, a korszerű pedagógiai ismeretek széleskörű alkalmazása.

Burányi Renáta tanulmányai befejezése után a Győrsövényházi Körzeti Általános Iskolában dolgozott, és ezzel párhuzamosan elvállalta a településen található teleház vezetését is. 2007 szeptemberétől a győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájában helyezkedett el, mint matematika - informatika tanár. Legnagyobb örömömére a 12 évfolyam osztályfőnöke lett.
2008-ban más szakterülettel próbálkozott, ezért jelentkezett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi igazgatási szakjára. Ennek keretén belül megismerte az intézmények Katasztrófavédelmi Prevenciós Programját.
– Reflektív pedagógusként átgondolva a pályámat és a céljaimat úgy határoztam, hogy 2012-ben megkezdem tanulmányaimat a BMF Közoktatási Vezető képzésben. Alapdiplomámnak megfelelően újból általános iskolában szerettem volna tanítani, ezért kértem az áthelyezésemet – fogalmazott Burányi Renáta, aki 2015. augusztusától az akkori Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában matematika – informatika szakos tanárként dolgozott, valamint a tanulószobai feladatokat is ellátta.
2016. májusában az akkori Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői beosztására nyújtott be pályázatot. Még ez év augusztusától kinevezték intézményegység-vezető helyettesnek.
2017. szeptemberében megkezdte tanulmányait a Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar szakirányú továbbképzésén. 2018-as sikeres államvizsgáját követően szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus szakképzettséget szerzett. Ezután sikeresen teljesítette az elvárt követelményeket, így megkapta a Pedagógus II. fokozatú minősítést.
2018. februárjában egy kis időre búcsút intett az iskolának, mert felkészült az anyai feladatokra, de kisfia születéséig sem tétlenkedett, otthonról segítette kollégáim munkáját.
A Széchenyi iskola a nemzeti köznevelési törvény, valamint a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján végzi a tevékenységét.
– Törekvésem, hogy maradéktalanul végrehajtsam a fenntartó által, az alapító okiratban rögzített feladatokat, ugyanakkor anyagi lehetőségeken belül keressem a szakmai előrelépés lehetőségeit az iskola önálló arculatának fenntartása érdekében – tette hozzá az igazgató.
Az intézmény tantestülete 2018-ban jóváhagyta a működéséhez szükséges alapdokumentumokat. A célok és feladatok között kiemelt figyelmet fordítanak a személyiségfejlesztésre, a kreatív, alkotó emberek nevelésére. A nemzeti és helyi hagyományok ápolása mellett megfelelő időt és energiát fordítanak környezetük megóvására, testi-lelki egészségük megőrzésére, az egyetemes erkölcsi és etikai normák elfogadtatására.
– Az iskola alapvető feladatának tartom a helyi társadalom, az iskolahasználók igényeinek maradéktalan kielégítését. Figyelembe kell venni a lakókörzet sajátos életkörülményeit, a tanulók szüleinek igényeit és elvárásait. Az általános iskolában az alapkészségek, az általános műveltség megalapozásának kialakítását szintén fontos feladatnak tartom – mondta Burányi Renáta, akinek célja, hogy az iskolában minden tevékenységi területet áthasson a minőségi munkavégzés igénye, a megfelelő szakos ellátottság és a folyamatosság. Vezetői munkája során szeretne támaszkodni arra a szellemi és kulturális örökségre, mely az iskolában több évtized alatt felhalmozódott. Messzemenőkig figyelembe kívánja venni kollégái azon véleményét és javaslatait, melyek az intézmény szakmai, pedagógiai továbbfejlesztését, szakmai tekintélyének emelését, az egyéni arculat erősítését célozzák meg. Ennek érdekében támogatja munkatársai szakmai továbbképzését és az átképzési lehetőségeket.
Kiemelt feladata a fenntartóval és a működtetővel való kapcsolattartás. Szem előtt tartja az intézmény tárgyi feltételeinek további javítását, a szükséges felújítások, karbantartások tervszerű végrehajtását, a központi támogatások megszerzésén túl a pályázatokon nyert összegek bevonását. A sajátos nevelési igényű tanulóknál biztosítani kell az esélyegyenlőséget, ezenkívül továbbra is kapjon hangsúlyt a differenciálás, a kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon.
A csornai Széchenyi vezetője szeretné folyamatosan tájékoztatni a szülőket és az érdeklődőket az iskolában folyó eseményekről. A szakos ellátottság biztosítása, folyamatossága érdekében újragondolják, átdolgozzák a helyi tantervet.
Burányi Renáta a középtávú feladatának tekinti az intézmény informatikai eszközparkjának pályázati forrásból történő bővítését. A városban működő civil szervezetekkel továbbra is szeretné megőrizni az eddig kialakított kapcsolatrendszert, de szükség lehet a társintézményekkel, szakértői bizottságokkal való együttműködésre is. Az intézmény tanulói létszámának emelésével együtt törekedni kell az iskola teljes kihasználtságára.
Burányi Renáta intézményvezetőként egyik fő feladatának tekinti a kiegyensúlyozott, jó munkahelyi légkör biztosítását.
– Elveim szerint az iskolának jól kvalifikált, a pedagógus pálya iránt elkötelezett, az intézmény hagyományait és normáit elfogadó, gyermekszerető pedagógusokra van szüksége. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a kollégák és a vezetés között nyílt és folyamatos legyen az információáramlás – hangsúlyozta az igazgató. – Mindenekelőtt törekedni kell az iskola törvényes, gazdaságos működésére. Szeretném, ha megerősödne a menedzsment szemlélet. Intézményvezetőként arra törekszem, hogy határozott és következetes, nyílt és informatív vezetői magatartást alakítsak ki. Fontosnak tartom, hogy az iskola ügyeit érintő kérdések eldöntésénél sor kerüljön a különböző vélemények megfogalmazására, a szakmai vitákra. A döntést követően azonban mindenkitől elvárnám annak tudomásul vételét, és a feladat következetes végrehajtását. A szakmai megújulást, az innovációt pedagógiai munkám alapelvének tekintem.

Beküldés dátuma: 2020. 03. 24.

Kapcsolódó hírek

  • Átadták a Csorna Város Érdemes diákja elismeréseket

    Csorna Város Önkormányzata Érdemes diák kitüntető címet adományoz azon végzős tanulóknak, akik tantestületük javaslata alapján tanulmányi munkájukkal, sporteredményeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkedő teljesítmény nyújtottak az általános iskola évei alatt.

További hírek